ming-tante-settchen
Zurück

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lindlar von der Lohmühle aus um 1920

Hans-Georg Höller, Zita Homberg, Burkhardt Haberzeth, Franziska Krämer, Marianne Langen im Stück "Römm un tömm em Felsenthal"

Ming Tante Settchen

En minger Nohberschaft wonnte et Lisbeth. Noh nem Schlach sohß et luuter blooß em Sessel un lu´erte uhß dm Finster en dn Jaaden un en et Dorp eraff, loofen kunnte et nit mieh. Ming Vrau hatte ze der Ziet en kleen Kolonialwarenjeschäft. Mi´eschtens scheckte et Lisbeth en Nohberschkengk met nem Zi´edel enkoofen, wat et su bruchte. Af un ahn brähte ech em jett Saachen en et Huhß. 

Dann sähte et Lisbeth enladend: "Nu jangk nit ald widder, nömm dr en Stohl un dohn en dell!"    Ech hu´erte em je´en zo. Et stotterte en janz kleen bessjen, ävver drömswellen klung dat noch heemlicher, wann et su nett strungste. Schaad, dat ech dat nit met opschri´even kann, ävver hü´ert ens zo, wat et verzahlt hätt:                                                                                                                 

Ming Tante Settchen, en Schwester van minger Mutter wönnte en Ungereschbich. Se hatte dohhin jehierohd. Van ehrem Mann hatte se nit vill jehatt. Der wo´er om Lüderich onger en Kippwa´eren jerohden, jraad en hallef Jo´er noh dr Hochziet. En kleen Hüüsjen hatte hä ehr hengerlohßen un en Kengk, dat baal kohm, mingen Vetter Kli´emes, met demm ech mech su lang ech denken kann jekebbelt hann, weffer ous sohchen.  

Vam Wengkter Nüngzehnhundertzwölef ahn kuniefer bequem van Lenkeln uhß met dr Bahn noh dr Tante Settchen fahren. Mr durfte blooß nit uhß dm Finster lu´eren, wenn dr Zoch övver die huh Bröcke em Brooch övver de Sülze rappelte, - dann wu´ete et eenem schleet un mr stung ku´et vü´erm jööbeln. Mäncheenem sall döckes dat widder eruhß jekummen sing, wat hä jraad vü´erher jessen hatte. Dat kunnte mir nit passi´eren. Ech hann luuter de Häng vü´er et Jesichte jehahlen un nom hellijen Antonius jebe´et, bess de Bremsen su jottserbärmlech qui´etschten, dat mr meenen kunnte, en Verken wü´ete affjestechen. 

Dann heelt dr Zoch op dm Bahnhoff op dr Leng. Ech traute mech i´escht widder uhß dm Finster ze se´en, wenn der Bahnmann schrau: Linde! Dann wo´er ech secher, dat et noch ens een Ki´er jootjejangen hatte. 

Ech wo´er su öm de vierzehn Jo´er, wie ech ens widder met minger Mutter om Drusch noh dr Tante en Ungereschbich wo´er. Mingen kleenen Brooder hatte ous met dm Hangkwa´eren bess ahn dn Bahnhoff op dr Ahl Leng bräht. Fier hatten nämlich Hööfe ze schleefen, - ming Mutter pöngelte en jru´eßen Korf voll met Jemöhß un Schloht unger eenem Ärm un en Karton unger demm anderen. Ech mohte en Täsche met E´epeln un enjemaaten Kreenseln drähjen un en Paket met Jadingen. Tante Settchen kunnte nümmer mem jru´essen Läffel scheppen, jeschwijje uhß nr jru´essen Kump. Se verdeente sech dat, wat sie un ehren Beujet zem Le´even bruchten met Nähjen. Dohwähjen dat Paket met dn Jadingen, un em Karton wo´eren en Reih Botzen van mingen vier Bröödern, die de Tante ö´entlech flecken un ändern sohlte, denn su flott jo´ev et nühß Neues.    

Fier hatten en jehü´erijen Brassel am Jang un et du´erte en Ziet, bess fier alles em Abteil ungerjebräht hatten. Et wo´er eens van der Zo´erte, weffer dr Dü´er dn Röggen drähchte, wo´er blooß en schmalen Jang un lenks un rähts en Bank. Et wo´er jett eng, weil noch zwei Vrauen ehren Krohm em Jepäcknetz un op dn Bänken verdeelt hatten. Een heelt en Korf op dm Schu´eß met nem Hohn drenn, dat metonger opjerähcht met dm Kopp zuckte.  

Ming Mutter sohß mr jett stief op dr Setzkante jejenövver un steeß met ehren Beenen jejen ming Knee, weil se sech dat Paket met dn Jadingen en dn Röggen jestippt hatte.      Mr huérte ald, wie dr Bahnmann de Düéren een noh dr angeren zoschlooch, doh klomm noch flott en Ke´el bei ous en et Coupe´.         "Dat ha´isch joh jraad noch jepackt", hechelte hä un quetschte sech ne´even ming Mutter op denn Plaats ahn dr Dü´er. Hä sohß noch ko´em, wie och ous Dü´er van doh buhßen met Schmackes zojeschmessen wu´ete, - se sprung ävver jlich widder op. Der Bahnmann probi´ete en zweite Ki´er, ävver ooch nu bleff die Dü´er nit em Schloss.   

Doh sähte der Ke´el en dr Ecke noh debuhßen: "Juhann, sulang ech mingen Duhmen dohtöscher hahlen, kriss du die Dü´er nit en et Loch!"                                                                                              

"Nömm leever dn decken Zi´even", reef der Bahnmann. "Masch hätt hä et henger sech.!                 

Hä lähte all sing Kraft en denn Schwung un schmackte dat Dengen, dat et baal uhß dn Angeln ress. Disse Ki´er bleff die Dü´er zo, ävver dr Finsterrahmen en dr Dü´er rötschte met eenem Schlach eraff. Der Ke´el en dr Ecke jriemelte sech eenen, worf dat Steckelchen uhß dm Finster, dat hä en dn Dü´erretz jehahlen hatte, öm denn Bahnmann ze jreezen un stung op. Hä trook ahn demm Le´ederrehmen, met demm mr dat Finster huhtrecken kunnte.   "Et trickt söss, weffer de Schwazzemich eraffjuschen", sähte hä en ouse Richtung. Em lü´eten die Undoocht uhß dn löstijen O´eren, wie hä jeden van ous Vraulüggen ahnlu´erte un meente: "Doh ben ech joh jebenedeit unter dn Weibern." Mr kunnte merken, dat hä jett Strungsen wohlte, ävver kenner jingk op singen Verzell en. Wie dr Zoch fu´er, hann ech luuter noh em erövverjespengst, ob mr nühß ahn singem Duhmen se´en kunnte. Doch et eenzichste, wat ech jewahr wu´ete, wo´er dr Dreck onger sengen Nä´el.  

En Eschbich stung de Tante ald met dem Kli´emes op dm Perrong. Se wo´er en freundliche Vrau met nem leeven Jesichte un sauber un adrett jekleed, alles selver jeschniedert un jenähcht. Se humpelte en besjen, wildatse van Jebuurt een Been jett kü´erter hatte. Eenen Scho´en met nem enjeärbichten huhen Absatz leeß ehr Jebrechen ävver koom jewahr we´eden. Se hätt ehr Le´evdaach nit mieh jehierohd, wer weeß ob wejen ehrem Been, ävver ech jkööven i´erter wejen ehrem Kli´emes.  

Der heelt dn Hangkwa´eren fast un wäächte un röppte sech nit un leeß ous Weeter die schweren Saachen opladen. Mr kunnte meenen, hä heelt sech ze fein dohvühr, vileez dähte hä ooch blooß: "Mo´elt üch jett!" Jedenfalls wo´er dat kenn Aat un et hätt mech jepreckelt. Ech dähte: "Waat, du Drühleet!" un hann en alleen dat Züch trecken lohßen. Hä wo´er dohwähjen nit jeftich un trook noch nit ens en Scheppe oder sähte en Wo´et. Op mech mahte dr Kli´emes luuter en eefällijen Endruck, als wenn hä nit bess drei zällen künnte, ooch wenn hä späder bei dr Bahn ahnjestellt wo´er. Vileez bruchtete hä doh nit bess drei ze zällen. Der Kli´emes hätt nümmer jehieroht un ess ooch fröh jestorven. Dohmet hatte kenner jerechnet, nit ens dr Dokter. Dr Kli´emes kühmden vü´er Ping, ävver dr Dokter sähte: "Dat ess en eenfache Influenza, da schwitzen se mal ödentlich un dann weet dat widder." Su kallen se en Eschbich.     Hä hätt sech nit mieh beraaft un wo´er am nächsten Dach du´et. Su wo´er dat fröter mächmohls.   Doch mingen Vatter meente: "Ech sähjen et strackaff: dr Kli´emes kunnte singen eejenen Schweeß nit ruchen, i´erter ess hä leever du´et jejangen."  

Ech woohlte dat nit jlööven. Ooch wenn dr Kli´emes en Drühleet wo ér, hätt hä mir doch ärch leed jedohn. Bei dr Tante Settchen roch et luuter jett streng em Huhß noh Zeech. Dat Hippendi´er leef em Jaaden un mo´els debennen em Huhß erömm, wie et löstich wo´er. Wenn jessen wu´ete un de Dü´er stung op, kohm et bess en de Köche un meckerte un leeß kenn Rau, bess et jett affkreete. Weffier ze Besuch doh wo´eren, mahte de Tante dat Ongerdeel van der Strongsdü´er nom Jaaden zo. Dann kunnte die Hippe blooß zolu´eren un mohte vüdde Dü´er bli´even. Hengernoh wo´er se franneckich un wohlte sech nit melken lohßen.   

"Nu ess ous Lisjen am pratten", sähte de Tante. Dat jefeel mir övverhaupt nit, dat dat Hippendi´er "Lisjen" jenannt wu´ete, ech heesch doch ooch Elisabeth. 

En demm Hühsjen jo´ev et blooß de Köche un een Zemmer un op dm Bünn en kleen Schlohfstu´ew. Em Zemmer wo´er en Kro´eß un Durchereen, en demm sech de Tante Settchen ävver uhßkannte. Met secherer Hangk trook se jenau denn Stoffballen onger nem Berch van Kleedern, Botzen, Lappen un Schlippen dennen, uhß demm se vühr mech en neuen Rock maachen sohlte. Wie se en mir ahnpasste, sohch ech nem nohjemahten Minschen uhß Hoolz jenau op dn Kopp. Der Hoolzminsch hatte kenn Been, blooß en Jestell met Löchern un Hoolzpennchen, dohmetten kunnte se enn jrühßer oder kleener maachen. Ahn dr Boscht, am Buch un am Hengeschten sohch mr Schru´even un Spindeln, met dennen leeß sech der Hoolzminsch decker oder dönner drähen. Sujett hann ech Jo´er un Dach hengernoh nit mieh jese´en - kenn Wunder, dat de Tante su stoolz op dat Dengen wo´er, op demm se Kleeder ahnpassen kunnte, ohne dat de Lück dohbei sing mooten.  

Des Meddäächs jo´ev et Mä´el, wat su uhßsohch wie fresch van dr Koo, wannie kenn Ei droppen jewe´sen wö´er.  Fier strungsten noch jett un noh dm Kaffe drängte ming Mutter: "Masch müssefer op heem ahn!" 

Nu hattefer nit mieh vill ze drähjen. Blooß mingen neuen Rock lohch em Korf. Uhß demm Jrungk woohlte ech dn Korf ooch selver unger dn Ärm nemmen. Fier drähchten ous noch ens öm un wingkten, dann wo´er ming Mutter op eemohl drell, widder noh Lenkeln ze kummen. Op dm Bahnhoff en Eschbich stungen ald zwei Zöch unger Damp; op jeder Sick vam Perrong eener. nu wu´ete et jevöhrlech.......welcher wo´er dr Richtije? 

Dat jeht op scheef ahn en de Haawerjötte", dähte ech. "Dat sall mech ens v´rlangen, wat doh druhßen wü´et!"                                                                                                                                             Wie jewöönlich wenn mr se brucht - nirjes su wiet mr lu´eren kunnte nen Schaffner zem frohren. Op demm Schild ahn dn Wajjongs kuntefer le´esen: Köln - Lindlar. Doch dat stung op jedem Zoch un notzte ous nühß. Dohbei wu´ete et Ziet vü´erahn ze maachen. Fier hu´erten de Lokomotiv laut schnu´even un puffen.        Jeradewechs klomm ming Mutter op en Trettbrett an nem Abteil, en demm en Vrau sohß. Irjendjett passte nit ze der, dähte ech, doch mir feel nit en, wat et sing kunnte. Wo´er et der jru´eße Hoot met Bloomen drop oder wo´er et die Pefferbotter, die se am keuen wo´er.  

"Ess dat dr Zoch noh Lenkeln?" frohte ming Mutter.                                                                          "Nä, nä", sähte die Vrau met vollem Mungk, "der steht op dem anderen Jleis doh drüvven op der anderen Sick vam Perrong. Mir fahren noh Hoffnungsthal." 

Nu wosstefier et. "Kumm flott, Lisbeth!" reef ming Mutter un wisselte vühr mir her. Ech wosste janit, dat se su flott kaaschen kunnte met ehren Stuppbeenen.  Wie dr Bletz sohßefier en demm angeren Zoch, doh trook hä ooch ald loss. Flöcker un flöcker jingk et op de Reis. - Ävver ech hatte dat Jeföhl, als führefier nit op heem ahn! Doh wo´er ech noch nümmer jewe´esen, wat ech durch et Finster verbeijuschen sohch.      "Dr Zoch fi´ert joh hoppaasch!" reef ech opjerähcht. Ming Mutter kohm langsam zo sech: "Der fi´ert nit hoppaasch - der fi´ert nümmer nom Lenkeln. Dat baad nu ooch nühß mieh, - fier setzen em falschen Zoch!" 

"Die verjähte Ahl met ehren Bloomen am Hoot un ehrer Pefferbotter en dr Breielsmuhl", sähte ech uhß deepem Hezzen. "Se sall ehr em Hals stechen bli´even." Eenen Tru´eßt hann ech,...... die setzt nämlich ooch em falschen Zoch!"     

 

Weitere Geschichten in der Broschüre "Erzählungen/Verzellchen en Lenkler Platt" über

jokraemer@mundart-jupp.de

 

 

    

 
Datenschutzerklärung
Kostenlose Webseite von Beepworld
 
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der
Autor dieser Homepage, kontaktierbar über dieses Formular!